Privacy Verklaring  Bewustzijnspraktijk Kaishi

‘Kies wie je bent’ is onderdeel van Bewustzijnspraktijk Kaishi, gevestigd aan Herenweg 94, 1244 PZ Ankeveen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.kieswiejebent.nu

Herenweg 94
1244 PZ Ankeveen
Telefoon: 06-22418787
kit@kieswiejebent.nl

Kit de Haan is de Functionaris Gegevensbescherming van Bewustzijnspraktijk Kaishi. Zij is te bereiken via kit@kieswiejebent.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bewustzijnspraktijk Kaishi verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt als bijvoorbeeld een account in een dossiersysteem wat ik vanaf 2019 in gebruik ga nemen. Voor correspondentie en telefonisch.
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Lijst met contactgegevens van de klant via wattsapp
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Bewustzijnspraktijk Kaishi verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Ras
 • Godsdienst of levensovertuiging
 • Politieke voorkeur
 • Seksuele leven
 • Gezondheid
 • Strafrechtelijk verleden

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 

Wij verwerken gegevens vanuit de volgende grondslagen:

 1. Toestemming:

Een klant die een therapietraject afneemt geeft explicit toestemming voor dossieropbouw en nogmaals toestemming bij delen van gegevens aan derden.

 1. Overeenkomst:

Bewustzijnspraktijk Kaishi heeft verschillende verwerkingsovereenkomsten afgesloten met digitale partners als Eventbrite, Facebook, LinkedIn, Survey Monkey, KNAB  en Moneybird, Daarnaast met fysieke gerechtspersonen als boekhouder en webbouwer.

 1. Wettelijke Verplichting:

Persoonsgevens worden gedeeld vanuit de verplichting om een administratie te hebben en de voor de belastingdienst.

 1. Vitaal belang:

Aangezien ik een verantwoordelijkheid heb als therapeut voor het geestelijk welzijn van mijn klanten is het van vitaal belang dat ik werk met persoonsgegevens.

Bewustzijnspraktijk Kaishi verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en of producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Bewustzijnspraktijk Kaishi analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Bewustzijnspraktijk Kaishi verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Bewustzijnspraktijk Kaishi neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bewustzijnspraktijk Kaishi) tussen zit. Bewustzijnspraktijk Kaishi gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Active Campaign:

En in de toekomst mogelijk andere mailingssystemen (zoals digitaal dossier systeem Rapasso) om je te mailen met precies die informatie je past bij je websitebezoekersprofiel. Het gaat er dan om of je mails opent en op welke links in die mail je klikt. Hiermee zie ik wat je belangstelling is. Op basis daarvan kan ik je andere mails gaan sturen. Als je bijvoorbeeld een halfjaar geen mails opent, kan ik vragen of je nog wel geïnteresseerd ben en je mogelijk verwijderen.

Google Analytics:

Voor het optmaliseren van mijn website. In principe is dat alleen te herleiden naar een IP-adres. Vooralsnog gebruik ik je IP-adres niet. Ik kijk alleen naar de totaalgegevens, bijvoorbeeld hoe vaak een bepaalde pagina is bezocht.

Moneybird:

Voor het doen van mijn boekhouding, waarbij sommige bij- en afschrijvingen automatisch gaan. Dit om de continuïteit van mijn bedrijf qua inkomsten en uitgaven te waarborgen.

LinkedIn:

Ik zie wanneer je mijn profiel hebt bezocht (wanneer je dat niet hebt afgeschermd in LinkedIn) en ik kan je benaderen als je onder mijn doelgroep valt.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Bewustzijnspraktijk Kaishi bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Gegevens voor facturatie: Wettelijke bewaartermijn van 7 jaar > Voor de belasting

Persoonlijke gegevens: Zolang ik jou nog zie als potentiele klant of tot jij mij verzoekt de gegevens te verwijderen > Om nieuwe klanten te werven.

Reacties op mijn blog: Zolang mijn website in de lucht blijft en het blogartikel relevant is > Om nieuwe klanten te werven.

Referenties op mijn website: Zo lang als mijn website in de lucht blijft en de referentie relevant is > Om nieuwe klanten te werven.

Inloggegevens: Zolang je lid ben van mijn programma’s of sessies bij mij afneemt > Om mijn dienst voor jou uit te voeren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Bewustzijnspraktijk Kaishi deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Bewustzijnspraktijk Kaishi blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Bewustzijnspraktijk Kaishi jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

DERDEN NAAM JURISDICTIE DOEL
Boekhouder Mevrouw Abbo Verplicht Het verwerken van betalen en doen van aangiften
Webbouwer Webalist Voor het onderhouden van mijn website
Huisarts Geen Psychische gezondheid Alleen op nadrukkelijke toestemming van klant
Supervisor Mevrouw Dennler Supervisie Ik breng casussen bij haar in op papier  en noem enkel initialen van mijn klant. Voor mijn leerproces als therapeut.

Met hen heb ik overeenkomsten afgesloten die erop neerkomen dat ze mijn werkwijze en jouw privacy op een dezelfde manier respecteren zoals ik dat zelf doe.

Met elke klant die een therapie traject afneemt sluit ik een Behandelovereenkomst af. In deze overeenkomst staan naast de persoonsgegevens extra informatie. Deze extra informatie heb ik nodig als therapeut om mijn werk zo nauwkeurig mogelijk te kunnen uitvoeren en de klant in kwestie te kunnen dienen in zijn of haar geestelijk welzijn. Gegevens die extra zijn naast de persoonsgegevens zijn:

 • Naam huisarts en telefoonnummer > in nood moet ik daar contact mee kunnen opnemen
 • Medicatiegebruik met naam en toenaam > gebruik van bepaalde medicatie kunnen het therapieproces beïnvloeden.
 • Achtergrond in psychisch welzijn > opnames in psychiatrisch ziekenhuizen of behandelingen bij andere hulpverleners > namen hiervan hoef ik niet te weten.
 • Gebruik van alcohol of drugs > deze middelen beïnvloeden het therapieproces en zijn bepalend of ik een klant wel of niet toelaat tot een traject.
 • Informatie over lichamelijk en geestelijke gezondheid > voor mij belangrijk om te weten wat de klant aan kan en/of bewustzijn of ziekte inzicht is.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Bewustzijnspraktijk Kaishi gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Bewustzijnspraktijk Kaishi gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Facebook

Naam:

Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet

Bewaartermijn: 2 jaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Bewustzijnspraktijk Kaishi en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar kit@kieswiejebent.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Bewustzijnspraktijk Kaishi wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bewustzijnspraktijk Kaishi neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via kit@kieswiejebent.nl

Persoonlijke informatie die ik ontvang of te horen krijg via trainingen daar leg ik schriftelijk niets van vast. Ik maak hier nergens een schriftelijke verslaglegging van. Van klanten die een therapie traject bij mij afnemen hou ik een dossier bij. Dit om overzicht in het proces te houden.

Deze dossiers zijn nu nog op papier en voor niemand toegankelijk. Zij bevinden zich in een afgesloten kast. Ook de boekhouding van 2017 en 2018 zijn nog deels op papier en bevinden zich in een afgesloten kast.  In 2019 stap ik volledig over een boekhoudprogramma Moneybird en het digitaal dossier van Rapasso voor de verwerking van klantgegevens. De huidige papieren dossiers zullen dan vernietigd worden.

Ik werk niet samen met verzekeraars.